Tuesday, January 12, 2010

OPERATION WALK 2010

VTV - HTV - VOV - VOH đang tác nghiệp
Bác sĩ Phan Quang Trí M.D PGD bệnh viện chấn thương chỉnh hình TPHCM
OPW DR. Jeri WardBan tổ chức OPERATION WALK 2010 đang trả lời báo chí

Goùc thôøi söï - Hoaøng Duõng Hueä

OPERATION WALK 2010

35 TRIỆU ĐÔ LA MỸ DÀNH MỔ TỪ THIỆN

THAY KHỚP HÁNG VÀ KHỚP ĐẦU GỐI

CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VIỆT NAM

OperationWalk (OPW– operationwalk.org) là một tổ chức từ thiện, tự nguyện sáng lập năm 1995 tại Los Angeles, bang California – Hoa Kỳ do Giáo sư – Tiến sĩ Y Khoa Lawrence D Dorr, một trong những bác sĩ nổi tiếng tại Hoa Kỳ về phẫu thuật chỉnh hình và ráp nối khớp xương, với mục đích giúp đỡ ngành y học của các nước đang phát triển áp dụng các kỹ thuật tiên tiến về xương khớp, chỉnh hình. OPW đã thực hiện 2.500 cuộc phẫu thuật các bệnh nhân nghèo bị dị tật về xương, chuyển giao kỹ thuật tân tiến của ngành này cho hàng ngàn bác sỹ của nhiều nước trên thế giới như Việt Nam, Nepal, Trung Quốc, Philippines, Peru, Mexico, Nicaragua, Cuba, ElSalvador…

OPW đã tổ chức họp báo tại tp Hồ Chí Minh ngày 13/01/2010 bác sỹ Mỹ trưởng đoàn OPW DR. Jeri Ward chủ trì cuộc họp báo.

Nhân dịp này nhà báo đã có dịp tiếp xúc, phỏng vấn nhanh bác sỹ Mỹ trưởng đoàn OPW DR. Jeri Ward.

PV: Xin bác sĩ DR. Jeri Ward cho biết tổ chức OPW đến Việt Nam lần này với thông điệp gì?

OPW DR. Jeri Ward:

Tháng 03/2008, đoàn Opreration Walk đã đến Việt Nam và tiến hành 60 ca phẫu thuật chỉnh hình xương miễn phí cùng với bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Tp.HCM. Lần thứ 2 đến Việt Nam vào tháng 01/2010, đoàn Opreration Walk gồm 60 bác sỹ từ 8 quốc gia khắp trên toàn thế giới để thực hiện 60 ca mỗ miễn phí, trung bình 1 ca mổ trị giá 150.000USD, thay khớp háng, khớp đầu gối cho các bệnh nhân nghèo bị dị tật về xương tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. những ca mổ này sẽ giúp cho những mảnh đời bất hạnh thoát khỏi các cơn đau vật vã, dai dẳng. Tổng chi phí chương trình nhân đạo cho 2 năm 2008 và 2010 của đoàn OPW dành tặng nhân dân Việt Nam lên tới 35 triệu đô la Mỹ.

PV: Xin bác sĩ DR. Jeri Ward giới thiệu cụ thể về chương trình mổ từ thiện Opreration Walk 2010?

OPW DR. Jeri Ward:

Chương trình làm việc của đoàn OPW 2010 tại Tp Hồ Chí Minh từ 15/01 đến 18/01/2010: Mổ từ thiện tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Tp.HCM. Có trực tiếp truyền hình cho đội ngũ chuyên gia, các giáo sư bác sỹ, tiến sỹ, các bộ phận trước và sau hậu phẫu theo dõi, nhằm học tập kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ, kỹ thuật, phẫu thuật. Có đánh giá của bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Tp.HCM. ngày 19/01/2010, Đoàn sẽ tổ chức lớp tập huấn phẫu thuật Opreration Walk với chuyên đề: “Phẫu thuật chỉnh hình thay khớp”, tại Hội trường B, khu A1, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, số 86/2 Thành Thái, Quận 10, Tp.HCM, do những bác sỹ hàng đầu thế giới trong ngành chỉnh hình khớp trình bày. Đây là cơ hội để các bác sỹ Việt Nam giao lưu trao đổi và học tập kinh nghiệm từ các bác sỹ trong ngành chấn thương chỉnh hình hàng đầu thế giới. Tôi đánh giá cao kỹ thuật phẫu thuật của đội ngũ bác sĩ phẫu thuật Việt Nam tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Tp.HCM. Trong đó có sự giúp đỡ rất tận tình của bác sỹ Mỹ Giám đốc Bệnh viện. Bác sỹ Phúc Võ Techmical Pearls in Total Hip and Total Knee Arthroplasty. Bác sỹ Todd Swanson Lessons Learned after More than 2000 Minimally Invasive Total Hip Arthroplastys. Bác sỹ William Peace Periprosthetic Fractures. Bác sỹ Andrew J.Fishmann Deep Vien Thrombosis Prophylaxis. Bác sỹ Cliff Birman Fermoral Nerve Catheter for Total Knee Arthroplasty the New England Baptist Experience. Bác sỹ Paul Gilbert Uni – compartmental Knee Replacement. Opreration Walk 2010 đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ phía các cơ quan nhà nước, tổ chức và từ thiện của doanh nghiệp, cá nhân. Đặc biệt là sự giúp đỡ của 240 sinh viên tham gia tình nguyện (CLB Quốc Tế Thanh Niên IYC. Hội Thanh Niên Du học San Fracisco – San Jose, Hoa Kỳ, CLB Sinh Viên Tình nguyện SaiGon Hotpot, CLB Thanh niên tình nguyện Eureka Kids)

PV: Xin cảm ơn những thông tin của OPW DR. Jeri Ward:

Box: Bác sỹ Phan Quang Trí Phó Giám đốc Bệnh Viện Chấn thương chỉnh hình Tp.HCM cho biết: “Opreration Walk 2010 đã hợp tác mổ từ thiện thay khớp háng và khớp đầu gối cho bệnh nhân nghèo Việt Nam, đối tượng được chọn lần này là những bệnh nhân nghèo, những ca khó vì bệnh nhân không biết thông tin điều trị sớm. Cơ hội để các bác sỹ Việt Nam giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong phẫu thuật. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ nhân đạo từ thiện của Opreration Walk 2010.

Những thông tin cần khám và điều trị bệnh nhân nghèo cần liên hệ giúp đỡ: Tổ chức từ thiện TrustViet

6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM.

Mr. Lữ Thế Hùng VinCent Mobile: 0605107128 – luvincent168@gmail.com

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoa khớp 929 Trần Hưng Đạo Q5 Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 848.9241678

=========================================================================

OparationWalk (OPW-oparationwalk.org) is a charity, voluntary founded in 1995 in Los Angeles, California - United States by Professor - Dr Lawrence D Dorr Medicine, one of the famous doctor in United States of orthopedic surgery and assembly connecting joints, with the aim of helping industry and medicine of developing countries to apply advanced techniques of bone joints, orthopedic. OPW made 2500 surgery patients with poor bone deformities and transfer advanced technology of this industry for thousands of doctors from many countries such as Vietnam, Nepal, China, Philippines, Peru , Mexico, Nicaragua, Cube, ElSalvador ...

OPW has a press conference in Ho Chi Minh City on January 13, 2010 American doctors delegation leaders OPW DR. Jeri Ward chaired the press conference.

On this occasion, journalists were given the opportunity to contact, interview doctors fast U.S. delegation chief OPW DR. Jeri Ward.

Wish doctor DR. Jeri Ward said the organization OPW to Vietnam this time with what message?

OPW DR. Jeri Ward:

February March 2008, Union Walk Opreration came to Vietnam and conducted 60 surgeries free orthopedic bone with hospitals Injuries Orthopedics City. 2 nd to Vietnam in January 2010 to May, the delegation consists of 60 doctors Opreration Walk from 8 countries around the world to make 60 free operation, an average value 150.000USD operation, joint replacement groin , knee joint for patients with poor bone defects in orthopedic hospital Trauma City. the operation will help the unfortunate piece of life out of character fights pain, persistent. The total cost of the program director for two of the union in 2008 and 2010 for OPW gift to the people of Vietnam 35 million dollars.

Wish doctor DR. Jeri Ward introduced specific charitable program operation Opreration Walk 2010?

OPW DR. Jeri Ward:

Program's working groups OPW 2010 in Ho Chi Minh City from January 15 to January 18, 2010: Opening Charity Hospital Trauma orthopedic City. Direct TV has the experts, doctors and professors, doctors, the department before and after post-surgery monitoring, in order to study experiences and exchange professional, technical and surgery. Rated the hospital's orthopedic injuries HCMC. on January 19, 2010, the delegation will organize training courses for specialized surgery Opreration Walk Title: "Orthopedic joint replacement", in Hall B, the A1, University Medical Pham Ngoc Thach, No. 86 / 2 Thanh Thai, District 10, HCM City, by the leading doctors in the orthopedic industry joint presentation. This is the opportunities for doctors Vietnam exchange and learn experiences from other doctors in the orthopedic trauma industry leading. I highly technical surgical team surgeons at the hospital in Vietnam Trauma orthopedic City. Including the help of a dedicated American doctor Hospital Director. Doctor Phuc Vo Techmical Pearls in Total Hip and Total Knee Arthroplasty. Doctor Todd Swanson Lessons Learned after More than 2000 Minimally Invasive Total Hip Arthroplastys. Doctor William Peace Periprosthetic fractures. Doctor Andrew J. Fishmann Deep Vien thrombosis prophylaxis. Doctor Cliff Birman Fermoral Nerve Catheter for Total Knee Arthroplasty Experience the New England Baptist. Doctor Paul Gilbert Uni - compartmental Knee Replacement. Opreration Walk 2010 has received much support from other state agencies, organizations and charitable enterprises and individuals. Especially the help of 240 volunteer students (Club IYC International Youth. The Youth Study in San Fracisco - San Jose, United States, Club Saigon Hotpot Student Volunteer, Youth Volunteer Club Eureka Kids)

Reporter: Thanks for the information OPW DR. Jeri Ward:

Box: Doctor Phan Quang Tri Deputy Director of Hospital Trauma orthopedic City, said: "Walk Opreration 2010 collaborated charity joint replacement surgery joint knee and groin for poor patients in Vietnam, the object is selected this is the poor patients, the dried fish for information of patients not treated early. Opportunities for doctors Vietnam exchange cooperation, exchange experience in surgery. I appreciate the help of charitable Opreration Walk 2010.

The information should be examined and treated poor patients need to contact for help: Charity TrustViet

6 Thai Van Lung, District 1, HCMC.

Mr. The Hung Vincent Lu Mobile: 0605107128 - luvincent168@gmail.com

Trauma orthopedic hospital in Ho Chi Minh City.

Science 929 Tran Hung Dao Q5 matches Ho Chi MinhNo comments:

Post a Comment